Algemene Voorwaarden Sterk in Jezelf

Definities

 1. Sterk in Jezelf is onderdeel van Atelier Enig Idee?!, gevestigd te Den Haag onder KvK-nr. 27194744;
 2. Atelier Enig Idee?! verleent de volgende diensten: coaching, training en advisering vanuit de rollen als coach, trainer, spreker, auteur, interviewer, organisator en facilitator;
 3. Opdrachtgever: de afnemer of koper van een dienst en/of product van Atelier Enig Idee?!, waaronder Sterk in Jezelf;
 4. Deelnemer: iemand die als persoon deelneemt aan een dienst;
 5. Diensten: Quantum trance reis, natuur-coaching, wandel-coaching, Soul Body Fusion®, event, workshop, Maya Profiel of aanverwante diensten door Atelier Enig Idee
 6. Product: een aan een dienst gerelateerd product;
 7. Overmacht: een niet aan Atelier Enig Idee?! / Sterk in Jezelf e.a. toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast, pandemie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd;
 8.  Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of per whatsapp-bericht;
 9. Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg alleen gesproken over Atelier Enig Idee?!

Geheel van afspraken

 1. Atelier Enig Idee?! verricht de dienst binnen het kader dat opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting (omdat het resultaat sterk afhangt van de inspanning van de opdrachtgever of de deelnemer), met de zorgvuldigheid van een professioneel en deskundig dienstverlener.
 2. Atelier Enig Idee?! mag naar eigen inzicht derden voor een dienst of product inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden aanvaarden. Ook kan het zijn dat Atelier Enig Idee?! opdrachtgever in contact brengt met een derde, zodat die onderling afspraken kunnen maken.
 3. Atelier Enig Idee?! brengt aan opdrachtgever een offerte uit met (indien van toepassing) het tarief (ex. BTW), het aantal diensten en/of producten, het (minimum) aantal deelnemers, de wijze van levering, de locatie, de reistijd en –kosten, een globale planning met uren en evaluatiemomenten en het meerwerktarief.
 4. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent Atelier Enig Idee?! voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst.
 5. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is Atelier Enig Idee?! gerechtigd de afgesproken tarieven in redelijkheid te verhogen conform het CBS indexcijfer “Contractuele loonkosten, commerciële dienstverlening”, zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl.
 6. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte afspraak.

Overmacht

 1. Bij tijdelijke overmacht komt Atelier Enig Idee?! de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na.
 2. Opdrachtgever en Atelier Enig Idee?! kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.
 3. Atelier Enig Idee?! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Atelier Enig Idee?! en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever geeft Atelier Enig Idee?! toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Atelier Enig Idee?! geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 3. Atelier Enig Idee?! gaat zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer en gebruikt deze alleen als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Naast deze algemene voorwaarden verstrekt en publiceert Atelier Enig Idee?! een aparte Privacyverklaring.

Bedenktijd

Bij koop van een product via de webshop van Atelier Enig Idee?! geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product door opdrachtgever. Opdrachtgever dient het product onbeschadigd en onuitgepakt terug te leveren aan Atelier Enig Idee?! en de transportkosten bij retournering voor eigen rekening te nemen. Na correcte retourzending zal Atelier Enig Idee?! de koopsom naar opdrachtgever terugstorten binnen tien werkdagen. Bedenktijd geldt niet voor maatwerk, geleverde online diensten (zoals een workshop, training of sessie), e-books of producten waarvan het duidelijk is dat terugkoop niet aan de orde kan zijn.

Beperking aansprakelijkheid

1. Atelier Enig Idee?! is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Atelier Enig Idee?!
2. Atelier Enig Idee?! is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
3. Atelier Enig Idee?! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
4. Atelier Enig Idee?! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
5. De totale aansprakelijkheid van Atelier Enig Idee?! omvat in geen geval meer dan het bedrag dat Atelier Enig Idee?! en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Atelier Enig Idee?! heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door Atelier Enig Idee?! ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever mag deze werken dus niet zonder toestemming van Atelier Enig Idee?! bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken.
2. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het gebruiksrecht van opgeleverde werken.

Betaling

1. Atelier Enig Idee?! kan vooruitbetaling van het verschuldigde factuurbedrag verlangen. Alle facturen dienen voor aanvang van een eerste (coach) sessie voor 100% te zijn voldaan.
2. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt Atelier Enig Idee?! 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW). Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent Atelier Enig Idee?! daarnaast juridische en proceskosten.
3. Niet tijdige betaling geeft Atelier Enig Idee?! het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

Annuleren

1. Annuleren kan alleen schriftelijk.
2. Atelier Enig Idee?! mag kosteloos annuleren als het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald.
3. Als opdrachtgever via Atelier Enig Idee?! een datum voor een dienst reserveert, waarvoor Atelier Enig Idee?! een vooruitbetaling moet doen (bijvoorbeeld bij een theater of zalencentrum), dan is die datum door opdrachtgever alleen te annuleren onder betaling van 100% van het overeengekomen bedrag.
4. Voor andere evenementen, workshops, lezingen etc geldt: als opdrachtgever of een deelnemer een reeds geplande dienst annuleert, of niet verschijnt, betaalt opdrachtgever het volgende percentage van het overeengekomen bedrag:
bij annulering tot vier weken vóór aanvang uitvoering: 0%

bij annulering vanaf vier weken tot en met twee weken voor aanvang uitvoering: 50%

bij annulering vanaf twee weken voor aanvang uitvoering: 100%

Voor coachsessies betaalt opdrachtgever het volgende percentrage voor aanvang:

bij annulering tot en met 48 uur vóór aanvang uitvoering: 0%

bij annulering vanaf 48 uur tot 24 uur voor aanvang uitvoering: 50%

bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang uitvoering: 100%

Klachten en toepasselijk recht

1. Een dienst van Atelier Enig Idee?! is persoonsgebonden en hoeft dus niet te werken voor anderen. Omdat het bij een dienst een inspanningsovereenkomst betreft en Atelier Enig Idee?! niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever of deelnemer adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op de het resultaat bij opdrachtgever of deelnemer), kan Atelier Enig Idee?! hierover geen garantie afgeven. Wel kan Atelier Enig Idee?! gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht.

2. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Atelier Enig Idee?! te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Opdrachtgever dient Atelier Enig Idee?! een redelijke termijn en voldoende toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.

3. Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4. Het geheel van afspraken met Atelier Enig Idee?! valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.